10 závazků

Úryvek z knihy HOVORY S BOHEM od Neale Walsche

 

I Mojžíš žádal odpovědi. "Bože mých otců," volal. "Bože mého Boha, zjev se mi. Dej mi znamení, abych to mohl oznámit svému lidu. Jak poznáme, že jsme vyvolení?" A já jsem přišel k Mojžíšovi s božskou úmluvou - věčným slibem - naprosto jiným závazkem. "Jak si mohu být jistý?" zeptal se Mojžíš smutně. "Protože jsem ti to řekl," odpověděl jsem. "Máš slovo Boha."

A slovo Boha nebylo přikázáním, ale úmluvou. A tohle tedy je ...

10 závazků

Poznáš, že jsi na cestě k Bohu, a poznáš, že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a tyto změny ve své duši:
1. Budeš milovat Boha z celého srdce, z celé mysli a z celého ducha. Nebudeš dávat přednost jinému Bohu. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch ani peníze ani moc ani jejich symboly. Odložíš to vše, jako dítě odkládá hračky. Ne proto, že by byly špatné, ale proto, že z nich vyrostlo.

 

A poznáš, že jsi na cestě k Bohu, protože:
2. Nebudeš užívat Boží jméno nadarmo. Ani ode mne nebudeš žádat nicotné věci. Pochopíš moc slova a myšlenek a nebudeš vzývat Boha bezbožným způsobem. Nebudeš užívat mé jméno nadarmo, protože nemůžeš. Neboť mé jméno - Velké "Já jsem" - se nikdy neužívá nadarmo (to jest bez výsledků). A až najdeš Boha, poznáš to.

 

A já ti dám toto další znamení:
3. Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. To proto, abys nesetrvával ve své iluzi, ale uvědomil si, čím jsi. A pak brzy začneš nazývat každý den svátkem a budeš považovat každý okamžik za posvátný.

 

4. Budeš ctít svou matku a svého otce - a poznáš, že jsi Synem Božím, když budeš ctít Božího Otce / Matku ve všem, co děláš a o čem přemýšlíš. A tak jako ctíš je, budeš ctít všechny lidi.

 

5. Poznáš, že jsi našel Boha, až zjistíš, že nechceš vraždit (to je úmyslně zabíjet). Neboť až pochopíš, že v žádném případě nemůžeš ukončit ničí život (všechen život je věčný), nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoli životní energii, pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění. Tvá nová úcta k životu tě dovede k tomu, že budeš ctít všechny životní formy - včetně rostlin a zvířat.

 

A toto další znamení ti pošlu, abys poznal, že jsi na správné cestě:
6. Neposkvrníš čistotu lásky nečestným a podvodným jednáním, neboť je to cizoložné. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nedopustíš se cizoložství.

 

7. Nebudeš si brát nic, co není tvé, nebudeš podvádět ani intrikovat ani škodit druhým, abys něco získal, neboť by to znamenalo krást. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nebudeš krást.

 

Nebudeš...
8. Říkat věci, které nejsou pravdivé, a nebudeš křivě svědčit.

 

Nebudeš...
9. Toužit po manželce souseda, neboť proč bys ji chtěl, když víš, že všechny ostatní jsou tvé manželky?

 

Nebudeš...
10. Toužit po sousedově majetku, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že všechno může být tvé a že všechen tvůj majetek patří světu?

 

Až uvidíš tato znamení, poznáš, že jsi našel cestu k Bohu. Neboť slibuji, že nikdo z těch, kdo skutečně hledají Boha, nebude dělat tyto věci. To jsou vaše svobody, nikoli vaše omezení. To jsou mé závazky, nikoli má přikázání. Neboť Bůh nepřikazuje těm, které stvořil - Bůh svým dětem pouze říká: tak poznáte, že přicházíte domů.