Citáty z Bible a jiné křesťanské texty pro meditace

Bible

Jan 9, 1-3

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží."

 

Marek 2, 9

Je snadnější říci ochrnutému: "Odpouštějí se ti hříchy" anebo říci: "Vstaň, vezmi své lože a choď"?

 

Jan 10,9

Já jsem dveře. Kdo vejde zkrze mne bude zahráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

 

Izajáš 42,1-4.6-7

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách."

 

Izajáš 46, 3-4

"Slyšte mě, dome Jákobův, všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky, od matčina lůna na rukou nošeni: Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním."

 

První Paralipemon 11, 2

Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: "Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým izraelským lidem."

 

Lukáš 17, 20-21

Když se ho farizejové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: ´Hle je tu´nebo ´je tam´. Vždyť Boží království je mezi vámi."

 

Mistr Eckhart, O rození věčného slova

20 Pokorné a velké přání Bůh nemůže odmítnout

Mistr Eckhart řekl: Kdo touží po vznešených věcech, je vznešený. Kdo chce zřít Boha, musí jít ještě výše. Říkám: Bůh může učinit všechno, nemůže však něco odmítnout člověku, který má pokoru a velkou touhu. Pokud tedy od Boha něco nedostávám, je to proto, že mi buď pokora, nebo touha chybí.

 

Chalíl Džibrán, Prorok

A s touto vírou a s tímto poznáním pravím:
Nejste uzavřeni ve svých tělech, ani připoutáni domy a polnostmi.
To, co jste skutečně vy, dlí nad horami a toulá se s větrem.
Není to něco, co se plazí na slunce kvůli teplu nebo kvůli nebezpečí hloubí díry do temnot.
To, co jste skutečně vy, je svobodné, je to duch objímající zemi a pohybující se vesmírem.

 

Ale přicházelo ke mně ještě něco sladšího než smích a většího než touha.
Bylo to ono bezmezné ve vás;
vesmírný člověk, v němž vy všichni jste jen buňky a svaly;
v jehož zpěvu je všechno vaše  zpívání jen bezhlasým šepotem.
V oné nesmírné bytosti jste i vy nesmírní,
a když jsem zřel ji, viděl jsem vás a miloval jsem vás.
Neboť jakých vzdáleností může dosáhnout láska,
když ne těch, jež jsou v oné nesmírné oblasti?
A jaké vidiny, naděje a očekávání  mohou takový let přesáhnout?
Vesmírná bytost je ve vás jako obrovský dub pokratý jabloňovými květy.
Její moc vás poutá k zemi, její vůně vás povznáší k nebi a v její stálosti jste nesmrtelní.