Osm veršů výcviku mysli

Geše Langri Thangpa

První překlad

Překlad do češtiny z materiálu publikovaného při příležitosti veřejné přednášky Jeho Svatosti Dalajlamy v Praze dne 15.9.2013. Přeloženo podle www.dalailama.com 
(Tuto verzi používáme při meditacích ve Valkýře)

DalajlamaS přáním dosáhnout nejvyššího cíle,
cennějšího než klenot splněných přání,
kéž pro dobro všech cítících bytostí
chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci.

Kdykoliv jsem ve společnosti druhých,
kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi
a z hloubi svého srdce
pokládám ostatní za přednější.

Při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl,
a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce,
které jsou hrozbou pro mne i druhé,
kéž se jim pevně postavím a odvrátím je.

Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou,
sužované silnou zlobou a utrpením,
kéž si jich cením jako vzácného klenotu,
který je těžko k nalezení!

Když mne druzí ze žárlivosti
urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou,
kéž na sebe vezmu všechnu porážku
a jim věnuji vítězství.

Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk,
kterému jsem pomohl
či do kterého vkládám velké naděje,
kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele.

Zkrátka, kéž přímo i nepřímo
věnuji užitek a radost všem svým matkám
a v tichosti na sebe beru
všechno jejich trápení a bolest.

Kéž tuto praxi neposkvrním
znečištěním osmi světskými zájmy.
Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí,
a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí.

 

Osm světských zájmů (8 verš):

  • být nadšený, když mne někdo chválí
  • být smutný (depresivní), když mne někdo ponižuje nebo uráží
  • být šťastný, když zažiji úspěch
  • být nešťastný (depresivní), když zažiji neúspěch
  • být radostný, když získám bohatství
  • být deprimovaný, když se stanu chudým
  • být potěšený, když zažiji slávu
  • být smutný, když mi chybí uznán

 

Druhý překlad

Překlad z knihy Transformace mysli od Jeho svatosti Dalajlamy, Pragma 2000

Geše Langri TangpaS rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle
Pro prospěch všech cítících bytostí
Což předčí dokonce i kouzelný prsten
Ať jsou pro mne drahé po všechny časy.

Kdykoliv jsem s někým v kontaktu
Ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi
A z nejhlubší hlubiny svého srdce,
Ať uctivě považuji ostatní za nadřazené.

Ve všech svých skutcích ať zkoumám ve své mysli
A jakmile vzniknou mentální a emoční bolesti -
A ohrozí mě i ostatní -
Ať se jim plně postavím a odvrátím je.

Když vidím bytosti nepříjemného charakteru
Trápené silnou negativitou a utrpením
Ať je považuji za drahé - protože je těžké je nalézt -
Jako kdybych objevil drahocenný poklad!

Když ostatní ze žárlivosti
Se mnou špatně nakládají a zneužívají mne, 
Urážejí mne a opovrhují mnou,
Ať na sebe vezmu porážku,
A druhým nabídnu vítězství.

Když někdo, komu jsem pomohl
Nebo v koho jsem vkládal velké naděje
Mě týrá vysoce bolestným způsobem,
Ať jej stále považuji za svého vzácného učitele.

Stručně, ať jsem schopen nabídnout prospěch a radost
Všem svým matkám, přímo i nepřímo,
A ať na sebe tiše převezmu
Veškeré bolesti a utrpení svých matek.

Ať toto vše zůstane neposkvrněno
skvrnami osmi světských zájmů
A nechť jsem, když poznávám všechny věci jako iluze,
Postrádaje připoutanost, osvobozen od pout.

 

Třetí překlad

Z knihy tibetské mnišky původem z Anglie Džecünma Tändzin Palmo V proudu života - Jak zažívat štěstí a naplnění; Pragma 2019

Ať mi vždy záleží na všech bytostech
a mám odhodlání uskutečnit pro ně
to nejvyšší dobro, jež je vzácnější
než nějaký vysněný poklad.

Nechť se ve společnosti druhých
považuji za níže postaveného
a v hloubi svého srdce
ctím druhé jako nejvyšší.

Ať při všech svých činnech vidím svou mysl,
a jakmile vyvstanou rušivé emoce, 
ať je hned rázně zastavím, 
dříve než mne i druhé zraní.

Když uvidím zlomyslné lidi, 
přemožené zlými skutky a bolestí, 
ať si jich cením tak, 
jako bych našel vzácný poklad.

Když mi někdo ze závisti škodí, 
haní mě a napadá, 
nechť přijmu svou prohru 
a nabídnu mu vítězství.

Dokonce i když někdo, komu jsem pomohl 
a do něhož jsem vkládal své naděje, 
mi škodí a zraňuje mě, 
ať v něm vidím skvělého duchovního přítele.

Ať přímo či nepřímo pomohu
a dám radost svým matkám 
a ať všechnu jejich újmu a bolest 
vezmu tajně na sebe.

Ať žádný z těchto veršů není poskvrněn
myšlenkami vzešlými z osmi světských obav.
Kéž vidím všechny věci jako iluzi 
a kéž se bez připoutanosti osvobodím ze zajetí.

 

Verše sepsal geše Langri Tangpa v Tibetu na přelomu jedenáctého a dvanáctého století pod horou Kailas v Tibetu. Verše jsou součástí tibetské buddhistické nauky Lodžong neboli transformace mysli. Nauka vychází z toho, že všechny bytosti jsou součástí jednoho vědomí. Praktikující se snaží dosáhnout osvícení a překročení / rozpuštění ega nejen pro sebe, ale pro všechny bytosti tak, aby i ony dosáhly plného osvobození a osvícení. Ideálem je dosáhnout stavu Bódhisattvy. Jádrem je hledání bódhičitty - upřednostňování ostatních s vhledem, že podpora druhých osvobozuje i mne od omylu ega a osobní oddělenosti od všeho ostatního.

Praxi Lodžong doporučuje Jeho Svatost Dalajlama jako hlavní a klidně i jedinou duchovní praxi.

Výklad nauky Jeho Svatostí Dalajlamou k těmto 8 veršům je k dispozici na http://www.dalailama.com/teachings/training-the-mind v anglickém jazyce.

Výklad těchto veršů najdete v češtině také v knihách 

  • Dalajlama, Transfromace mysli.
  • Džecünma Tändzin Palmo, V proudu života - Jak zažívat štěstí a naplnění

 

 

no alt
no alt
no alt