Osm veršů výcviku mysli

Geše Langri Thangpa

První překlad

 

S přáním dosáhnout nejvyššího cíle,
cennějšího než klenot splněných přání,
kéž pro dobro všech cítících bytostí
chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci.

Kdykoliv jsem ve společnosti druhých,
kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi
a z hloubi svého srdce
pokládám ostatní za přednější.

Při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl,
a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce,
které jsou hrozbou pro mne i druhé,
kéž se jim pevně postavím a odvrátím je.

Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou,
sužované silnou zlobou a utrpením,
kéž si jich cením jako vzácného klenotu,
který je těžko k nalezení!

Když mne druzí ze žárlivosti
urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou,
kéž na sebe vezmu všechnu porážku
a jim věnuji vítězství.

Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk,
kterému jsem pomohl
či do kterého vkládám velké naděje,
kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele.

Zkrátka, kéž přímo i nepřímo
věnuji užitek a radost všem svým matkám
a v tichosti na sebe beru
všechno jejich trápení a bolest.

Kéž tuto praxi neposkvrním
znečištěním osmi světskými zájmy.
Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí,
a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí.

 

Osm světských zájmů (8 verš):

  • být nadšený, když mne někdo chválí
  • být smutný (depresivní), když mne někdo ponižuje nebo uráží
  • být šťastný, když zažiji úspěch
  • být nešťastný (depresivní), když zažiji neúspěch
  • být radostný, když získám bohatství
  • být deprimovaný, když se stanu chudým
  • být potěšený, když zažiji slávu
  • být smutný, když mi chybí uznán

 

Druhý překlad

Překlad z knihy Transformace mysli, Pragma 2000

Geše Langri TangpaS rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle
Pro prospěch všech cítících bytostí
Což předčí dokonce i kouzelný prsten
Ať jsou pro mne drahé po všechny časy.

Kdykoliv jsem s někým v kontaktu
Ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi
A z nejhlubší hlubiny svého srdce,
Ať uctivě považuji ostatní za nadřazené.

Ve všech svých skutcích ať zkoumám ve své mysli
A jakmile vzniknou mentální a emoční bolesti -
A ohrozí mě i ostatní -
Ať se jim plně postavím a odvrátím je.

Když vidím bytosti nepříjemného charakteru
Trápené silnou negativitou a utrpením
Ať je považuji za drahé - protože je těžké je nalézt -
Jako kdybych objevil drahocenný poklad!

Když ostatní ze žárlivosti
Se mnou špatně nakládají a zneužívají mne, 
Urážejí mne a opovrhují mnou,
Ať na sebe vezmu porážku,
A druhým nabídnu vítězství.

Když někdo, komu jsem pomohl
Nebo v koho jsem vkládal velké naděje
Mě týrá vysoce bolestným způsobem,
Ať jej stále považuji za svého vzácného učitele.

Stručně, ať jsem schopen nabídnout prospěch a radost
Všem svým matkám, přímo i nepřímo,
A ať na sebe tiše převezmu
Veškeré bolesti a utrpení svých matek.

Ať toto vše zůstane neposkvrněno
skvrnami osmi světských zájmů
A nechť jsem, když poznávám všechny věci jako iluze,
Postrádaje připoutanost, osvobozen od pout.

 

Třetí překlad

Z knihy tibetské mnišky původem z Anglie Džecünma Tändzin Palmo V proudu života - Jak zažívat štěstí a naplnění; Pragma 2019

Ať mi vždy záleží na všech bytostech
a mám odhodlání uskutečnit pro ně
to nejvyšší dobro, jež je vzácnější
než nějaký vysněný poklad.

Nechť se ve společnosti druhých
považuji za níže postaveného
a v hloubi svého srdce
ctím druhé jako nejvyšší.

Ať při všech svých činnech vidím svou mysl,
a jakmile vyvstanou rušivé emoce, 
ať je hned rázně zastavím, 
dříve než mne i druhé zraní.

Když uvidím zlomyslné lidi, 
přemožené zlými skutky a bolestí, 
ať si jich cením tak, 
jako bych našel vzácný poklad.

Když mi někdo ze závisti škodí, 
haní mě a napadá, 
nechť přijmu svou prohru 
a nabídnu mu vítězství.

Dokonce i když někdo, komu jsem pomohl 
a do něhož jsem vkládal své naděje, 
mi škodí a zraňuje mě, 
ať v něm vidím skvělého duchovního přítele.

Ať přímo či nepřímo pomohu
a dám radost svým matkám 
a ať všechnu jejich újmu a bolest 
vezmu tajně na sebe.

Ať žádný z těchto veršů není poskvrněn
myšlenkami vzešlými z osmi světských obav.
Kéž vidím všechny věci jako iluzi 
a kéž se bez připoutanosti osvobodím ze zajetí.

 

Verše sepsal geše Langri Tangpa v Tibetu na přelomu jedenáctého a dvanáctého století pod horou Kailas v Tibetu. Verše jsou součástí tibetské buddhistické nauky Lodžong neboli transformace mysli. Nauka vychází z toho, že všechny bytosti jsou součástí jednoho vědomí. Praktikující se snaží dosáhnout osvícení a překročení / rozpuštění ega nejen pro sebe, ale pro všechny bytosti tak, aby i ony dosáhly plného osvobození a osvícení. Ideálem je dosáhnout stavu Bódhisattvy. Jádrem je hledání bódhičitty - upřednostňování ostatních s vhledem, že podpora druhých osvobozuje i mne od omylu ega a osobní oddělenosti od všeho ostatního.